تقویم ایرانی

تقويم سال ١٣٨٩ خورشيدى
PERSIAN CALENDAR - 1389


فروردين ١٣٨٩
March-April 2010

 

جمعه پنج شنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه يكشنبه شنبه
Fri Thu Wed Tue Mon Sun Sat
٦

26

٥

25

٤

24

٣

23

٢

22

١

21

١٣

2

١٢

1April

١١

31

١٠

30

٩

29

٨

28

٧

27

٢٠

9

١٩

8

١٨

7

١٧

6

١٦

5

١٥

4

١٤

3

٢٧

16

٢٦

15

٢٥

14

٢٤

13

٢٣

12

٢٢

11

٢١

10

 

٣١

20

٣٠

19

٢٩

18

٢٨

17

١ - ٤ فروردين = تعطيلات نوروزى
١٢ فروردين = روز جمهورى اسلامى

 ارديبهشت ١٣٨٩
April-May 2010

 

جمعه پنج شنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه يكشنبه شنبه
Fri Thu Wed Tue Mon Sun Sat
٣

23

٢

22

١

21

١٠

30

٩

29

٨

28

٧

27

٦

26

٥

25

٤

24

١٧

7

١٦

6

١٥

5

١٤

4

١٣

3

١٢

2

١١

1May

٢٤

14

٢٣

13

٢٢

12

٢١

11

٢٠

10

١٩

9

١٨

8

٣١

21

٣٠

20

٢٩

19

٢٨

18

٢٧

17

٢٦

16

٢٥

15

٢٧ ارديبهشت = شهادت حضرت فاطمه


خرداد ١٣٨٩

May- June 2010

 

جمعه پنج شنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه يكشنبه شنبه
Fri Thu Wed Tue Mon Sun Sat
٧

28

٦

27

٥

26

٤

25

٣

24

٢

23

١

22

١٤

4

١٣

3

١٢

2

١١

1June

١٠

31

٩

30

٨

29

٢١

11

٢٠

10

١٩

9

١٨

8

١٧

7

١٦

6

١٥

5

٢٨

18

٢٧

17

٢٦

16

٢٥

15

٢٤

14

٢٣

13

٢٢

12

 

٣١

21

٣٠

20

٢٩

19

١٥ خرداد = قيام ١٥ خرداد
 
تير ١٣٨٩
June-July 2010

 

جمعه پنج شنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه يكشنبه شنبه
Fri Thu Wed Tue Mon Sun Sat
٤

25

٣

24

٢

23

١

22

 

١١

2

١٠

1July

٩

30

٨

29

٧

28

٦

27

٥

26

١٨

9

١٧

8

١٦

7

١٥

6

١٤

5

١٣

4

١٢

3

٢٥

16

٢٤

15

٢٣

14

٢٢

13

٢١

12

٢٠

11

١٩

10

٣١

22

٣٠

21

٢٩

20

٢٨

19

٢٧

18

٢٦

17

٥  تير = ولادت حضرت على
١٩  تير = عيد مبعث

امرداد ١٣٨٩
July-August 2010

 

 

جمعه پنج شنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه يكشنبه شنبه
Fri Thu Wed Tue Mon Sun Sat
١

23

٨

30

٧

29

٦

28

٥

27

٤

26

٣

25

٢

24

١٥

6

١٤

5

١٣

4

١٢

3

١١

2

١٠

1Aug

٩

31

٢٢

13

٢١

12

٢٠

11

١٩

10

١٨

9

١٧

8

١٦

7

٢٩

20

٢٨

19

٢٧

18

٢٦

17

٢٥

16

٢٤

15

٢٣

14

٣١

22

٣٠

21

٥  امرداد = ولادت امام دوازدهم

شهريور ١٣٨٩
August-September 2010

 

جمعه پنج شنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه يكشنبه شنبه
Fri Thu Wed Tue Mon Sun Sat
٥

27

٤

26

٣

25

٢

24

١

23

 

١٢

3

١١

2

١٠

1Sep

٩

31

٨

30

٧

29

٦

28

١٩

10

١٨

9

١٧

8

١٦

7

١٥

6

١٤

5

١٣

4

٢٦

17

٢٥

16

٢٤

15

٢٣

14

٢٢

13

٢١

12

٢٠

11

 

٣١

22

٣٠

21

٢٩

20

٢٨

19

٢٧

18

١٠ شهريور = شهادت حضرت على
مهر ١٣٨٩
September-October 2010

 

جمعه پنج شنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه يكشنبه شنبه
Fri Thu Wed Tue Mon Sun Sat
٢

24

١

23

٩

1Oct

٨

30

٧

29

٦

28

٥

27

٤

26

٣

25

١٦

8

١٥

7

١٤

6

١٣

5

١٢

4

١١

3

١٠

2

٢٣

15

٢٢

14

٢١

13

٢٠

12

١٩

11

١٨

10

١٧

9

٣٠

22

٢٩

21

٢٨

20

٢٧

19

٢٦

18

٢٥

17

٢٤

16

١٢ مهر = شهادت امام جعفر صادق

 
آبان ١٣٨٩
October-November 2010

 

جمعه پنج شنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه يكشنبه شنبه
Fri Thu Wed Tue Mon Sun Sat
٧

29

٦

28

٥

27

٤

26

٣

25

٢

24

١

23

١٤

5

١٣

4

١٢

3

١١

2

١٠

1Nov

٩

31

٨

30

٢١

12

٢٠

11

١٩

10

١٨

9

١٧

8

١٦

7

١٥

6

٢٨

19

٢٧

18

٢٦

17

٢٥

16

٢٤

15

٢٣

14

٢٢

13

 

٣٠

21

٢٩

20

٢٦ آبان = عيد قربان

 آذر ١٣٨٩
November-December 2010

 

جمعه پنج شنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه يكشنبه شنبه
Fri Thu Wed Tue Mon Sun Sat
٥

26

٤

25

٣

24

٢

23

١

22

١٢

3

١١

2

١٠

1Dec

٩

30

٨

29

٧

28

٦

27

١٩

10

١٨

9

١٧

8

١٦

7

١٥

6

١٤

5

١٣

4

٢٦

17

٢٥

16

٢٤

15

٢٣

14

٢٢

13

٢١

12

٢٠

11

٣٠

21

٢٩

20

٢٨

19

٢٧

18

٤ آذر = عيد غدير خم
٢٤ آذر = تاسوعا
٢٥ آذر = عاشورا
 


دى ١٣٨٩
December 2010- January 2011

 

جمعه پنج شنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه يكشنبه شنبه
Fri Thu Wed Tue Mon Sun Sat
٣

24

٢

23

١

22

١٠

31

٩

30

٨

29

٧

28

٦

27

٥

26

٤

25

١٧

7

١٦

6

١٥

5

١٤

4

١٣

3

١٢

2

١١

1Jan2011

٢٤

14

٢٣

13

٢٢

12

٢١

11

٢٠

10

١٩

9

١٨

8

 

٣٠

20

٢٩

19

٢٨

18

٢٧

17

٢٦

16

٢٥

15

 


بهمن ١٣٨٩
January- February 2011

 

جمعه پنج شنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه يكشنبه شنبه
Fri Thu Wed Tue Mon Sun Sat
١

21

٨

28

٧

27

٦

26

٥

25

٤

24

٣

23

٢

22

١٥

4

١٤

3

١٣

2

١٢

1Feb

١١

31

١٠

30

٩

29

٢٢

11

٢١

10

٢٠

9

١٩

8

١٨

7

١٧

6

١٦

5

٢٩

18

٢٨

17

٢٧

16

٢٦

15

٢٥

14

٢٤

13

٢٣

12

٣٠

19

٥ بهمن = اربعين حسينى
١٣ بهمن = درگذشت پيامبر

 اسفند ١٣٨٩
February-March 2011

 

جمعه پنج شنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه يكشنبه شنبه
Fri Thu Wed Tue Mon Sun Sat
٦

25

٥

24

٤

23

٣

22

٢

21

١

20

 

١٣

4

١٢

3

١١

2

١٠

1Mar

٩

28

٨

27

٧

26

٢٠

11

١٩

10

١٨

9

١٧

8

١٦

7

١٥

6

١٤

5

٢٧

18

٢٦

17

٢٥

16

٢٤

15

٢٣

14

٢٢

13

٢١

12

٢٩

20

٢٨

19

٢ اسفند = ميلاد پيامبر
٢٩ اسفند = روز ملى شدن نفت


کلیه حقوق برای دانشگاه مجازی المصطفی(ص) محفوظ است.